ما هیچ نیازی به پول شما نداریم.

ما هیچ نیازی به پول شما نداریم.

ما هیچ نیازی به پول شما نداریم. جمله ای که شاید برای اولین بار در فضای مجازی به این کلمه پر از ابهام برخورد کردید؟ ما در مدیران سیما برای انجام خدمات خود محدودیت هایی در نظر گرفتیم که لازم…